051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Заштићене врсте

Строго заштићене и заштићене дивље врсте, утврђене су Уредбом о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама („Службени гласник РС“ бр. 65/20). Овом Уредбом, заштићено је укупно 1438 врста биљака, животиња и гљива. На прилогу 1 којом су издвојене строго заштићене врсте налази се 730 врста, од чега су 294 биљне врсте, 7 врста гљива, 1 врста пијавице, 4 врсте пужева, 4 врста ракова, 13 врста инсеката, 31 врста риба, 9 врста водоземаца, 10 врста гмизаваца, 314 врста птица и 43 врсте сисара. На прилогу 2 Уредбе налази се 708 заштићених врста од чега је 603 биљних врста, 11 врста гљива, 1 пуж, 5 инсеката, 20 врста риба, 4 врсте водоземца, 10 врста гмизаваца, 30 врста птица и 24 врсте сисара.

Као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте штите се дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене, које имају посебан значај из генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског или другог аспекта. За њих, изузев врста које се штите другим прописима, спроводи се забрана коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити те врсте и њихова станишта, као и предузимање мјера и активности на управљању њиховим популацијама. За бригу о врстама, односно спровођење мјера заштите и управљања спроводе, у оквиру својих надлежности, задужени су имаоци тих врста, а то могу бити управљачи заштићених подручја, корисници шума и шумског земљишта, корисници ловишта и рибарских подручја.

Уредбу о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама усвојила је Влада Републике Српске на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, док је стручне активности на њеној изради  водио Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа  у сарадњи са домаћим експертима. Строго заштићене дивље врсте и заштићене дивље врсте, у складу са одредбама члана 46. Закона о заштити природе, уз заштићена подручја и заштићене минерале и фосиле чине заштићена природна добра и представљају најзначајније механизме заштите природе у Републици Српској.

 

Прилог:

Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 65/20, 7. јул 2020. године)

Строго заштићене врсте

Заштићене врсте