051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Заштићена природна добра

Заштићена природна добра дефинисана су чланом 46. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске бр. 20/14).

Заштићена природна добра у Републици Српској су:

  • заштићена подручја
  • заштићене врсте
  • заштићени минерали и фосили

Заштићена подручја

Подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску или пејзажну разноврсност и која су значајна као станишта врста птица и других миграторних врста у складу са међународним прописима могу се прогласити за заштићена подручја од општег интереса.

Дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене, које имају посебан значај из генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског и другог аспекта, штите се као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте.

Заштићене врсте

Заштићени минерали и фосили

Минерали и фосили који имају изузетан научни и образовни значај или су значајни због своје ријеткости, величине и изгледа проглашавају се заштићеним.

Заштићена природна добра уписују се у Регистар заштићених природних добара. Упис заштићених природних добара и брисање из Регистра врши се на основу Акта о заштити, акта о престанку важења Акта о заштити и Акта о претходној заштити.

Регистар заштићених природних добара