Од почетка ове године, усвојени су планови управљања за два заштићена подручја у Републици Српској и то Заштићено станиште „Тишина“ и Споменик парковске архитектуре „Универзитетски град“. Овим документом одређује се начин спровођења заштите, коришћења и управљања заштићеним подручјем, смjернице и приоритети за заштиту и очување природних вриједности, као и развојне смјернице, уз уважавање потреба корисника и локалног становништва.

Планови управљања израђују се у складу са чланом 77. став 10. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске”, број: 20/14) и Правилником о садржају, утврђивању и начину спровођења мјера управљања заштићеним подручјима („Службени гласник Републике Српске”, број: 83/15). Више информација о управљању заштићеним подручјима, контакт информацијама управљача као и преглед од сада усвојених докумената доступни су на страници: https://nasljedje.org/upravljanje-zasticenim-podrucjem/

 

Прилог:

План управљања Заштићеним стаништем “Тишина” за период 2022-2032. године (Одлука о усвајању Плана управљања Заштићеним стаништем “Тишина” за период 2022-2032. године; “Службени гласник РС” бр. 54/22)

План управљања Спомеником парковске архитектуре “Универзитетски град” за период 2020-2030. (Закључак о усвајању Плана управљања Спомеником парковске архитектуре “Универзитетски град” за период 2020-2030. године; “Службени гласник Града Бања Лука” бр. 13/22)