Влада Републике Српске на сједници одржаној 26. јуна 2020. године, на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију усвојила је Уредбу о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама („Службени гласник РС“ бр. 65/20). Уредбом су утврђене  дивље врсте строго заштићеним дивљим врстама и заштићеним дивљим врстама, сходно члану 68. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 20/14).

Као строго заштићене дивље врсте и заштићене дивље врсте штите се дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене и које имају посебан значај из генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског и другог аспекта. За њих, изузев врста које се штите другим прописима,се спроводи забрана коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити те врсте и њихова станишта, као и предузимање мјера и активности на управљању њиховим популацијама. За бригу о врстама, односно спровођење мјера заштите и управљања спроводе, у оквиру својих надлежности, задужени су имаоци тих врста, а то могу бити управљачи заштићених подручја, корисници шума и шумског земљишта, корисници ловишта и рибарских подручја.

Уредбом је заштићено укупно 1438 врста биљака, животиња и гљива. На прилогу 1 налази се 730 строго заштићених врста, од чега су 294 биљне врсте, 7 врста гљива, 1 врста пијавице, 4 врсте пужева, 4 врста ракова, 13 врста инсеката, 31 врста риба, 9 врста водоземаца, 10 врста гмизаваца, 314 врста птица и 43 врсте сисара. На прилогу 2 Уредбе налази се 708 заштићених врста од чега је 603 биљних врста, 11 врста гљива, 1 пуж, 5 инсеката, 20 врста риба, 4 врсте водоземца, 10 врста гмизаваца, 30 врста птица и 24 врсте сисара.

Стручне активности на изради Уредбе, које су почеле 2017. године, водио је Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа  у сарадњи са домаћим експертима. На основу међународно прихваћених стандарда, дефинисани су критеријуми и методологија за одабир и класификацију врста, а потом је услиједио најзахтјевнији дио – прикупљање и обрада података за све таксономске групе. Треба напоменути да се 15 експерата на добровољној основи, укључило у израду Уредбе и уступило своје податке који су резултат вишегодишњег истраживања. Крајем 2018. године прилози са одабраним таксонима и категоријом заштите упућени су Министарству у процедуру и слиједило је дефинисање одредби Уредбе, њихово усаглашавање и анализа одабраних таксона са свим заинтересованим странама.

Строго заштићене дивље врсте и заштићене дивље врсте, у складу са одредбама члана 46. Закона о заштити природе, уз заштићена подручја и заштићене минерале и фосиле чине заштићена природна добра и представљају најзначајније механизме заштите природе у Републици Српској.

 

Прилог:

Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 65/20, 7. јул 2020. године)

Заштићене врсте:

 

Строго заштићене врсте: