​Влада Републике Српске донијела је данас, на 195. сједници у Бањалуци, Одлуку о усвајању Стратегије заштите животне средине Републике Српске за период 2022 – 2032. године. Овај стратешки документ, заједно са стратешким документима Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта, чини саставни дио Стратегије заштите животне средине/околиша Босне и Херцеговине, у складу са уставним надлежностима и договореним механизмом координације. Стратегија дугорочно одређује и усмјерава циљеве управљања животном средином на начелима одрживог развоја, у складу са укупним привредним, друштвеним, социјалним и културним развојем на подручју Републике Српске.

Међу седам тематских области које обухвата овај документ налази се Биодиверзитет и заштита природе, а остале области су: Управљање водама, Управљање отпадом, Квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија, Хемијску безбједност и бука; Одрживо управљање ресурсима и Управљање животном средином. За сваку од тематских области, Стратегија заштите животне средине Републике Српске утврдила је мјере и приоритете с циљем унапређења стања животне средине, ублажавања утицаја климатских промјена и јачања отпорности на исте, боље усаглашености прописа са прописима ЕУ и међународним споразумима у области животне средине, ефикасније управљање сектором и осигурања бољих јавних услуга у области животне средине.

У оквиру стратешког циља који се тиче биодиверзитета и заштите природе, дефинисано је 9 приоритета:

 • Унапређење правног оквира за биодиверзитет и очување природеРепублике Српске кроз усклађивање законодавства са правном тековином ЕУ имеђународним споразумима
 • Јачање институција Републике Српске, надлежних за спровођење прописа
  и активности у заштити природе
 • Побољшавање координације, комуникације и извјештавања о
  биодиверзитету и очувању природе на нивоу Републике Српске ‒ Босне и Херцеговине ‒ Европске уније
 • Описивање биодиверзитета на генетичком, специјском и екосистемском
  нивоу, успостављање мониторинга стања и промјена, те податке учинити јавности доступнима
 • Повећање површине заштићених подручја у складу са Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске (2025) пратећи смјернице ЕУ „Стратегије биодиверзитета до 2030. године“
 • Унапређење међусекторске сарадње с циљем интеграције значајаочувања биодиверзитета и заштите природе у секторске политике и законодавство
 • Јачање научно утемељеног одлучивања о биодиверзитету и заштити природе кроз дијалог научне заједнице и доносилаца одлука
 • Развијање јавне свијести о биодиверзитету, очувању природе и
  екосистемским услугама
 • Обезбјеђивање финансијских средстава за дефинисане циљеве и мјере.

За сваки од ових приоритета, утврђене су детаљне мјере са индикаторима за њихово праћење од полазне до циљне вриједности. Предвиђено је да се за потребе остваривања циљева Стратегије заштите животне средине и акционог плана за њену реализацију, као и ради цјеловитог увида у стање заштите животне средине, израђује Извјештај о стању животне средине сваке двије године, који Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију подноси Влади Републике Српске на усвајање.

Прилог:

Стратегија заштите животне средине Републике Српске за период 2022 – 2032. године “Службени гласник Републике Српске” број: 118/22