Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију 8. јула 2021. године донио је Правилник о Инвентару објеката геонасљеђа Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 65/21). Доношење овог подзаконског акта, којим се прописују начин успостављања Инвентара и смјернице за инвентаризацију, вредновање и разврставање објеката геонасљеђа, обавеза је прописана чланом 45. став 3 Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 20/14).

Објекти геонасљеђа јесу локалитети са геолошким, геоморфолошким. хидролошким, педолошким и посебним антрополошким вриједностима од научног, образовног, културног и естетског значаја који се разврставају  као: палеобиолошки, геоморфолошки, палеоеколошки, петролошки, стратиграфски, минералошки, структурни, економски и историјски. Инвентар се састоји од Листе објеката и Евиденционог картона који се води за сваки појединачни објекат геонасљеђа, на посебном обрасцу са прописаним садржајем рубрика.Вредновање објеката се врши  на основу 8 критеријума, док се рангирање врши према броју освојених бодова.

Прилог:

Правилник о Инвентару објеката геонасљеђа Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 65/21)