051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Управљање заштићеним подручјем

Управљање и коришћење заштићених подручја регулисано је члановима 75-88. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске бр. 20/14). Управљач заштићеног подручја одређује се Актом о заштити. У зависности од категорије заштићеног подручја, управљање се може повјерити јавном предузећу, јавној установи, јединици локалне самоуправе или другом правном лицу које испуњава стручне, кадровске и организационе услове за обављање послова очувања, унапређивања, промовисања природних и других вриједности и одрживог коришћења заштићеног подручја.

Правилник о условима које треба да испуњава управљач заштићеног подручја  ("Службени гласник РС" бр. 65/19)

 

Основни документи на основу којих се управља заштићеним подручјем су план управљања и плански документ просторног уређења (подручја посебне намјене).

Планом управљања који се доноси на период од 10 година (за одређена подручја на краћи период ако за то постоје оправдани разлози утврђени оцјеном стања подручја - нпр. појединачна стабла, дрвореди) одређују се начин спровођења заштите, коришћења и управљања заштићеним подручјем, смјернице и приоритети за заштиту и очување природних вриједности заштићеног подручја, као и развојне смјернице, уз уважавање потреба локалног становништва. До доношења плана управљања, мјере управљања заштићеним подручјем утврђују се и спроводе на основу програма за спровођење мјера управљања који садржи: планиране активности за реализацију циљева и мјера управљања заштићеним подручјем и активности за уређење и опремање природног добра са динамиком реализације.

Правилник о садржају, утврђивању и спровођењу мјера управљања у заштићеним подручјима  ("Службени гласник РС" бр. 83/15)

 

Планским документима просторног уређења утврђују се заштићена подручја за подручја посебне намјене у складу са прописом који регулише област уређења простора и грађења. За заштићена подручја од републичког значаја обавезно је доношење зонинг плана подручја посебне намјене Републике, док је за  заштићена подручја јединице локалне самоуправе обавезно доношење зонинг плана подручја посебне намјене јединице локалне самоуправе. Организација, коришћење, уређење простора и изградња објеката врши се на основу ових докумената.

 

Поједини сегменти управљања, чувања и коришћења заштићеног подручја уређена су низом подзаконских аката и аката које доноси управљач заштићеног подручја. Нека од њих су:

Унутрашњи ред и чување заштићеног подручја

Управљач је дужан да обезбиједи унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са прописом о унутрашњем реду и чуварској служби. Обавеза доношења прописа и потребних сагласности зависи од категорије заштићеног подручја. За националне паркове ову област уређује Правилник о унутрашњем реду у националном парку. Пропис о унутрашњем реду и чувању заштићеног подручја за заштићена подручја, за која акт о заштити доноси Влада, управљач доноси уз сагласност Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и по претходно прибављеном мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. За заштићена подручја за која Акт о заштити доноси скупштина јединице локалне самоуправе, управљач доноси пропис уз сагласност јединице локалне самоуправе и по претходно прибављеном мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

Правилник о унутрашњем реду у националном парку ("Службени гласник РС" бр. 83/11)

Правилник о службеној униформи, легитимацији и употреби службеног наоружања службе надзора у националном парку ("Службени гласник РС" бр. 83/11)

 

Обиљежавање заштићеног подручја

Обиљежавање заштићеног подручја врши се на начин да се обиљежава граница заштићеног подручја и граница зона заштите те постављањем ознаке у заштићеном подручју.

Правилник о начину обиљежавања заштићених подручја ("Службени гласник РС" бр. 3/18)

Правилник о измјени и допуни Правилника о начину обиљежавања заштићених подручја ("Службени гласник РС" бр. 116/20)

 

Поступак и услови коришћења знака заштите природе

Знак заштите природе се користи ради промовисања заштите природе и идентификације службеног лица у поступку надзора и предузимања мјера на заштити природе.

Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење ("Службени гласник РС" бр. 50/16)

 

У табели испод садржани су основни подаци о управљачима заштићених подручја у Републици Српској са њиховим контакт информацијама и управљачким и просторно-планским документима (ажурирано априла 2023. године).

 

Табела: Управљачи заштићених подручја и основни управљачки и просторно-плански документи

БР. ДОСИЈЕА, НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ЗП
УПРАВЉАЧKOНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕПЛАН УПРАВЉАЊАПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
103а Строги резерват природе "Прашума Јањ"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Горица"Прве шиповачке бригаде 1, 70 270 Шипово

Тел. 050/371-197; Факс 050/371-286

info@prasumajanj.com

https://prasumajanj.com/

План управљања 2014.-2029. година

(Одлука о усвајању Плана управљања Строгим резерватом природе "Прашума Јањ" ; "Службени гласник РС" бр. 14/14)

104а Строги резерват природе "Прашума Лом"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Оштрељ - Дринић"Центар бб, Дринић 79 290 Петровац

Тел./Факс 050/480-012

sumerepublikesrpske.org

План управљања 2014.-2029. година

(Одлука о усвајању Плана управљања Строгим резерватом природе "Прашума Лом" ; "Службени гласник РС" бр. 14/14)

201 Национални парк "Козара"ЈУ "НП Козара"Вука Караџића 43, 79101 Приједор

Тел. 052/211-169; Факс 052/232-640

info@npkozara.com

http://www.npkozara.com

План управљања 2014.-2029. година

(Одлука о усвајању Плана управљања Националним парком "Козара" ; "Службени гласник РС" бр. 14/14)

Просторни план подручја посебне намјене НП Козара (2011.-2031.)
202 Национални парк "Сутјеска"ЈУ "НП Сутјеска"Тјентиште бб, 73 311 Тјентиште (општина Фоча)

Тел. 058/233-130; Факс 058/233-114

office@sutjeskanp.com

npsutjeska.info

План управљања 2014.-2029. година

(Одлука о усвајању Плана управљања Националним парком "Сутјеска" ; "Службени гласник РС" бр. 14/14)

203 Национални парк "Дрина" ЈУ "НП Дрина"Скелани бб, 75 436 Скелани (општина Сребреница)Тел. 056/471-021

info@npdrina.com

http://www.npdrina.com

301 Споменик природе "Пећина Љубачево"Град БањалукаТрг српских владара 1, 78 000 Бања Лука

Тел. 051/244-444

kabinet.gradonacelnika@banjaluka.rs.ba

www.banjaluka.rs.ba

302 Споменик природе "Пећина Орловача"ЈУ за културу и спорт "Kултурно-спортски центар" ПалеСрпских ратника 4, 71 240 Пале

Тел./Факс 057/227-132

http://www.kc-pale.org/

http://www.orlovaca.com/

План управљања Спомеником природе "Пећина Орловача" за период 2020. - 2030. година

(Одлука о усвајању Плана управљања заштићеним Спомеником природе "Пећина Орловача"; "Службени гласник Града Источно Сарајево" бр. 15/20)

303 Споменик природе "Жута буква" Еко-етно село "Жута буква"Засеље бб, 78 220 Котор-Варош

Тел. 066/923-798

http://opstinakotorvaros.com/zuta-bukva/

304 Споменик природе "Пећина Растуша"Туристичка организација општине ТеслићСветог Саве 15, 74 270 Теслић

Тел. 053/430-058

turistorg.teslic@gmail.com

turistteslic.org

305 Споменик природе "Јама Ледана"Општина РибникРаде Јованића бб, 79 288 Рибник

Тел. 50/430-050

info@opstinaribnik.org

https://www.opstinaribnik.org/

306 Споменик природе "Ваганска пећина"Општина ШиповоТрг патријарха српског Павла, 70 270 Шипово

Тел. 050/360-010

info@sipovo.net

http://www.sipovo.net/

307 Споменик природе "Пећина Ђатло"Општина Билећа и општина ГацкоСолунских добровољаца 2, 89 940 Гацко

Тел. 059/472-436

jelena.miletic@gacko-rs.info

https://gacko-rs.info/

308 Споменик природе "Павлова пећина"Град ТребињеВука Караџића 2, 89 101 Требиње

Тел. 059/273-460

grad@trebinje.rs.ba

https://www.trebinje.rs.ba/

План управљања Спомеником природе "Павлова пећина" за период 2019-2029.

(Одлука о усвајању Плана управљања заштићеним Спомеником природе "Павлова пећина"; "Службени гласник Града Требиње" бр. 7/19)

309 Споменик природе "Гирска пећина"Општина СоколацГласиначка 13, 71 350 Соколац

Тел. 057/448-712

opstinasokolac@gmail.com

http://www.opstinasokolac.net/

310 Споменик природе "Пећина под липом"Општина СоколацГласиначка 13, 71 350 Соколац

Тел. 057/448-712

opstinasokolac@gmail.com

http://www.opstinasokolac.net/

311 Споменик природе "Пећина Ледењача"Туристичка организација општине ФочаШантићева 16, 73 330 Фоча

Тел. 058/212-416

to.foca@yahoo.com

http://www.focaravajuce.org

312 Споменик природе "Велика пећина"Општина БилећаКраља Александра 28, 89 230 Билећа

Тел. 059/370-764

opurban@teol.net

http://www.opstinabileca.ba/

313 Споменик природе "Пећина Кук"Општина КалиновикКарађорђева 37, 71 230 Калиновик

Тел. 057/623-118

kalinovik.opstina@gmail.com

http://kalinovik.info/

314 Споменик природе "Лијевчански кнез"Град ГрадишкаВидовданска 1а, 78 400 Градишка

Тел. 051/810-300

gradonacelnik@gradgradiska.com

http://www.gradgradiska.com/

План управљања Спомеником природе "Лијевчански кнез" за период 2021-2031.

(Одлука о усвајању Плана управљања Спомеником природе "Лијевчански кнез"; "Службени гласник Града Градишка" бр. 12/21)

315 Споменик природе "Врела Сане"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Лисина" и Шумско газдинство "Рибник"Павла Џевера 3, 70 260 Мркоњић Град

Тел. 050/211-603

lisina@sumers.org

Раде Јованића 11, 79 288 Рибник

Тел. 050/431-012

ribnik@sumers.org

Програм управљања Спомеником природе "Врела Сане"за период 2023-2024
316 Споменик природе "Пећина Мокрањска Миљацка"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Јахорина"Српских ратника 45, 71 420 Пале

Тел. 057/223-241

Програм управљања Спомеником природе "Пећина Мокрањска Миљацка" (донесен 2022. године)
317 Споменик природе "Црвене стијене"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Јахорина" и Шумско газдинство "Романија"
401 Заштићено станиште "Громижељ"
Удружење за заштиту флоре и фауне "Громижељ"Удружење за заштиту флоре и фауне "Громижељ"

Велино село бб, 76 300 Бијељина

Тел. 065/905-885

vikicc@gmail.com

План управљања Заштићеним стаништем "Громижељ" за период 2020-2030. године

(Одлука о усвајању Плана управљања Заштићеним стаништем "Громижељ" за период 2020-2030. године; "Службени гласник РС" бр. 76/20)

402 Заштићено станиште "Тишина"Општина ШамацКраља Александра I Карађорђевића, 76 230 Шамац

Тел. 054/611-217

office@opstinasamac.org

https://zs-tisina.com

План управљања Заштићеним стаништем "Тишина" за период 2022-2032. године

(Одлука о усвајању Плана управљања Заштићеним стаништем "Тишина" за период 2022-2032. године; "Службени гласник РС" бр. 54/22)

403 Заштићено станиште "Гостиљ"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Добој"Кнеза Лазара 16, 74 000 Добој

Тел. 053/221-656

doboj@sumers.org

Програм управљања Заштићеним стаништем "Гостиљ" (донесен 2022. године, па 2023.)
501 Парк природе "Уна"ЈУ "ПП Уна" *Кеј војводе Степе 23, 79 220 Нови Град

Тел. 052/720-452

info@novi-grad.com

www.opstina-novigrad.com/

Програм управљања Парком природе "Уна" (донесен 2021. године)
502 Парк природе "Цицељ"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Вучевица"Краља Петра I Ослободиоца, 73 280 Чајниче

Тел. 058/315-326

marco.micevic@gmail.com

sumerepublikesrpske.org

Програм управљања Парком природе "Цицељ" за период 2019-2020.
503 Парк природе "Орјен"ЈПШ "Шуме РС", Центар за газдовање кршомБилећки пут 1, 89 101 Требиње

Тел. 059/261-423

cgk@sumers.org

sumerepublikesrpske.org

Програм управљања Парком природе "Орјен" (донесен 2021. године)
504 Парк природе "Прача"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Сјемећ"Радничка 1, 73 220 Рогатица

Тел. 058/420-260

sjemec@sumers.org

Програм управљања Парком природе "Прача" (донесен 2021./2022. године)
505 Парк природе "Тара"ЈПШ "Шуме РС", Шумско газдинство "Маглић"Краља Петра I 14, 73 300 Фоча

Тел. 058/210-924

maglic@sumers.org

sumerepublikesrpske.org

506 Парк природе "Требевић"**ЈУ ПП "Требевић"Улица Брус бб - Требевић, Хреша 71 144 (Општина Источни Стари Град, Град Источно Сарајево)

Тел. 065/992-808

pptrebevic@gmail.com

601 Споменик парковске архитектуре "Универзитетски град"Институт за генетичке ресурсеБулевар војводе Петра Бојовића 1 А, 78 000 Бања Лука

Тел. 051/348-080; Факс: 051/348-089

info@griunibl.rs.ba

http://gri.unibl.org/index.php?option=btg_pocetna

План управљања Спомеником парковске архитектуре "Универзитетски град" за период 2020-2030. (Закључак о усвајању Плана управљања Спомеником парковске архитектуре "Универзитетски град" за период 2020-2030. године; "Службени гласник Града Бања Лука" бр. 13/22)Регулациони план заштићеног подручја Споменик парковске архитектуре "Универзитетски град" ("Службани гласник Града Бања Лука" бр. 4/17)
602 Парк шума "Слатина"Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав ЗотовићСлатинска 11, 78 000 Бања Лука (сједиште Завода)

Тел. 051/348-444

kontakt@ms.zotovicbl.com

https://www.zotovicbl.com/page.php?id=78

План управљања за период 2018.-2027. (Одлука о усвајању Плана управљања Парк шумом "Слатина" за период 2018-2027. године; "Службени гласник РС" бр. 36/18)
603 Парк шума "Јелића брдо"Град ЛакташиКарађорђева 56, 78 250 Лакташи

Тел. 051/348-444

info@laktasi.net

https://grad-laktasi.com

План управљања за период 2023.-2033. (Одлука о усвајању Плана управљања за заштићено подручје Парк шуму "Јелића брдо" Лакташи, за период 2023-2033. година; "Службени гласник Града Лакташи" бр. 3/23)

* Јавну установу Парк природе "Уна" основале су 4 општине: Нови Град, Костајница, Козарска Дубица и Крупа на Уни

** Јавну установу Парк природе "Требевић" основали су Град Источно Сарајево, Општина Пале, Општина И. Стари Град и Општина И. Ново Сарајево