У службеним просторијама Општине Шамац 22. јануара 2020. године одржан је састанак поводом израде Програма управљања Заштићеним стаништем „Тишина“. Одлуком о проглашењу Заштићеног станишта „Тишина“, управљање овим заштићеним подручјем повјерено је Општини Шамац. Према одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/14) управљач је дужан да до доношења Плана управљања заштићеним подручјем изради Програм за спровођење мјера управљања, који садржи планиране активности за реализацију циљева управљања прописаних Законом и мјера управљања прописаних Одлуком.

Састанку су, поред начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Шамац и начелника Одјељења за природно насљеђе Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, присустволали и представници Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите Општине Шамац, затим представници Спортско-риболовног друштва „Шамац“ и Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета. Договорена је динамика израде Програма управљања, циљеви и мјере које је потребно остварити до доношења Плана управљања, као и тим људи који ће бити ангажован на изради овог документа.