051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Прописи

ПРОПИСИ

СТРАТЕГИЈЕ

ЗАКОНИ

Закон о заштити природе "Службени гласник Републике Српске" број: 20/14

Закон о заштити животне средине "Службени гласник Републике Српске" број: 71/12

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине "Службени гласник Републике Српске" број: 79/15

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине "Службени гласник Републике Српске" број: 70/20

Закон о националним парковима "Службени гласник Републике Српске" број: 75/10

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ - ПРИРОДА

Правилник о регистру заштићених природних добара "Службени гласник Републике Српске" број: 55/15

Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење "Службени гласник Републике Српске" број: 50/16

Правилник о садржају, утврђивању и спровођењу мјера управљања у заштићеним подручјима  "Службени гласник Републике Српске" број: 83/15

Правилник о унутрашњем реду у националном парку "Службени гласник Републике Српске" број: 83/11

Правилник о службеној униформи, легитимацији и употреби службеног наоружања службе надзора у националном парку "Службени гласник Републике Српске" број: 83/11

Правилник о начину обиљежавања заштићених подручја "Службени гласник Републике Српске" број: 3/18

Правилник о измјени и допуни Правилника о начину обиљежавања заштићених подручја  "Службени гласник Републике Српске" број: 116/20

Правилник о условима које треба да испуњава управљач заштићеног подручја "Службени гласник Републике Српске" број: 65/19

Уредба о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске "Службени гласник Републике Српске" број: 124/12

Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама "Службени гласник Републике Српске" број: 65/20

Правилник о Инвентару објеката геонасљеђа "Службени гласник Републике Српске" број: 65/21

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ - ЖИВОТНА СРЕДИНА

АКТИ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

Одлука о заштити Строгог природног резервата "Прашума Јањ" "Сhttp://nasljedje.org/docs/pdf/Odluka_Janj.pdfлужбени гласник Републике Српске" број: 123/12

Одлука о заштити Строгог природног резервата "Прашума Лом" "Службени гласник Републике Српске" број: 39/13

Закон о Националном парку "Козара" "Службени гласник Републике Српске" број: 124/12

Закон о Националном парку "Сутјеска" "Службени гласник Републике Српске" број: 124/12

Закон о Националном парку "Дрина" "Службени гласник Републике Српске" број: 63/17

Одлука о заштити Споменика природе "Пећина Љубачево" "Службени гласник Републике Српске" број: 36/08

Одлука о заштити Споменика природе "Пећина Орловача" "Службени гласник Републике Српске" број: 117/11

Одлука о заштити Споменика природе "Жута буква"  "Службени гласник Републике Српске" број: 30/12

Одлука о заштити Споменика природе "Пећина Растуша" "Службени гласник Републике Српске" број: 87/12

Одлука о заштити Споменика природе "Јама Ледана" "Службени гласник Републике Српске" број: 93/12

Одлука о заштити Споменика природе "Ваганска пећина" "Службени гласник Републике Српске" број: 21/13

Одлука о заштити Споменика природе "Пећина Ђатло" "Службени гласник Републике Српске" број: 35/13

Одлука о заштити Споменика природе "Павлова пећина"  "Службени гласник Републике Српске" број: 50/13

Одлука о заштити Споменика природе "Гирска пећина" "Службени новине Града И. Сарајево" број: 12/15

Одлука о заштити Споменика природе "Пећина под липом" "Службени новине Града И. Сарајево" број: 12/15

Одлука о заштити Споменика природе "Пећина Ледењача" "Службени гласник Општине Фоча" број: 7/15

Одлука о заштити Споменика природе "Велика пећина" "Службени гласник Општине Билећа" број: 8/15

Одлука о заштити Споменика природе "Пећина Кук" "Службени гласник Општине Билећа" број: 2/18

Одлука о проглашењу Споменика природе "Лијевчански кнез"  "Службени гласник Града Градишка" број: 11/19

Одлука о проглашењу Споменика природе "Врела Сане"  "Службени гласник Републике Српске" број: 92/21

Одлука о проглашењу Споменика природе "Пећина Мокрањска Миљацка"  "Службени гласник Републике Српске" број: 5/22

Одлука о проглашењу Споменика природе "Црвене стијене"  "Службени гласник Републике Српске" број: 18/23

Одлука о проглашењу Заштићеног станишта "Громижељ" "Службени гласник Републике Српске" број: 19/18

Одлука о проглашењу Заштићеног станишта "Тишина" "Службени гласник Републике Српске" број: 83/19

Одлука о проглашењу Заштићеног станишта "Гостиљ"  "Службени гласник Републике Српске" број: 3/22

Одлука о проглашењу Парка природе "Уна" "Службени гласник Републике Српске" број: 79/19

Одлука о проглашењу Парка природе "Цицељ" "Службени гласник Републике Српске" број: 87/18

Одлука о проглашењу Парка природе "Орјен" "Службени гласник Републике Српске" број: 93/20

Одлука о проглашењу Парка природе "Прача" "Службени гласник Републике Српске" број: 33/21

Одлука проглашењу Парка природе "Тара" "Службени гласник Републике Српске" број: 72/22

Одлука проглашењу Парка природе "Требевић" "Службени гласник Републике Српске" број: 97/22

Одлука о заштити Споменика парковске архитектуре "Универзитетски град" "Службени гласник Града Бања Лука" број: 39/16

Одлука о проглашењу Парк шуме "Слатина" "Службени гласник Републике Српске" број: 67/16

Одлука о проглашењу Парк-шуме "Јелића брдо" "Службени гласник Општине Лакташи" број: 10/18

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ И ДИРЕКТИВЕ

 

Конвенција о заштити европских дивљих врста и станишта (Бернска конвенција)1 Анекси: IIIIIIIV . . .Босна и Херцеговина ратификовала 17. новембра 2008. године
Директива о птицама2 Анекси I-VII (енглески језик) .AAДиректива Савјета Европске уније 2009/147/EC о очувању дивљих птица (кодификована верзија Директиве 79/409/ЕЕC са измјенама и допунама)
Директива о стаништима2 Анекси I-VI (енглески језик)Директива Савјета Европске уније 92/43/ЕЕC о очувању природних станишта и дивље флоре и фауне (консолидована верзија од 1.1.2007. год.)
Конвенција о заштити свјетске културне и природне баштине (UNESKO)Босна и Херцеговина преузела сукцесијом 12. јула 1993. године
Конвенција о биодиверзитетуБосна и Херцеговина приступила 26. августа 2002. године
Протокол о биолошкој сигурности (Картагенски протокол)3Босна и Херцеговина ратификовала 1. октобра 2009. године
Конвенција о заштити влажних станишта (Рамсарска конвенција)Босна и Херцеговина преузела сукцесијом 1. марта 1993. године
Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња (Бонска конвенција, CMS) Додаци (анекси) I и IIБосна и Херцеговина још увијек није члан Конвенције
Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне (CITES конвенција)Босна и Херцеговина приступила 21. јануара 2009. године
Конвенција о европским пејзажимаБосна и Херцеговина ратификовала 31. јануара 2012. године

 

НАДЛЕЖНОСТ И ОДНОС НА НИВОУ РЕПУБЛИКА СРПСКА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Надлежност у области заштите природе у Босни и Херцеговини регулисана је на ентитетском нивоу (Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине) те за Брчко Дистрикт. Основни законски акти на којима се заснива заштита природе су Закон о заштити природе („Службене новине Федерације БиХ“, број 66/13) за Федерацију БиХ, Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 20/14) за Републику Српску и Закон о заштити природе („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“, број 24/04) за Брчко Дистрикт. Дио надлежности у области заштите природе уређен је на државном нивоу и односи се на спровођење међународних обавеза Босне и Херцеговине (праћење и координација припреме за закључивање и имплементацију међународних споразума, координација за пројекте у сарадњи с међународним организацијама, програмима и фондовима, координација сарадње са институционалним структурама у БиХ, ентитетима и Дистрикту Брчко). Надлежности државног нивоа припадају углавном Министарству спољње трговине и економских односа Босне и Херцеговине а мањим дијелом Министарству цивилних послова (нпр. УНЕСКО конвенција). Детаљнији приказ надлежности у области заштите природе може се видјети на званичним wеб презентацијама надлежних институција у Босни и Херцеговини (под "Корисни линкови"). Питањима из области заштите животне средине за која је потребан усаглашен приступ ентитета бави се Међуентитетско тијело за заштиту животне средине. То се односи, између осталог, на питања међународних споразума и програма, учешћа у сарадњи са међународним организацијама, координацији примјене и доношења законских аката и др. У Међуентитетском тијелу за заштиту животне средине учествују 4 члана из Републике Српске које именује Влада Републике Српске. Опширније о Међуентитетском тијелу: Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Међуентитетског тијела за заштиту животне средине ("Службени гласник Републике Српске" бр. 123/12)

Корисни линкови:

Министарство спољње трговине и економских односа Босне и Херцеговине(Сектор за природне ресурсе, енергетику и заштиту животне средине)


Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине
(Сектор за науку и културу)

Државна комисија за сарадњу са UNESCO

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске (Ресор за заштиту животне средине)

Министарство околиша и туризма Федерације Босне и Херцеговине (Сектор околиша)

Одјељење за просторно планирање и имовинско правне послове Владе Брчко Дистрикта БиХ (Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту околине)

1 - На основу Бернске конвенције, формира се еколошка мрежа подручја - Емералд мрежа

2 - На основу ових Директива, формира се еколошка мрежа подручја - Натура 2000

3 - ово је додатни протокол уз Конвенцију о биодиверзитету