051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Уредбе о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама

Назив пројекта             Израда Уредбе о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама
Врста документа Уредба
Циљ пројекта Заштита врста
Година израде 2020.

Строго заштићене и заштићене дивље врсте, утврђене су Уредбом о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама („Службени гласник РС“ бр. 65/20). Овом Уредбом, заштићено је укупно 1438 врста биљака, животиња и гљива. На прилогу 1 којом су издвојене строго заштићене врсте налази се 730 врста, од чега су 294 биљне врсте, 7 врста гљива, 1 врста пијавице, 4 врсте пужева, 4 врста ракова, 13 врста инсеката, 31 врста риба, 9 врста водоземаца, 10 врста гмизаваца, 314 врста птица и 43 врсте сисара. На прилогу 2 Уредбе налази се 708 заштићених врста од чега је 603 биљних врста, 11 врста гљива, 1 пуж, 5 инсеката, 20 врста риба, 4 врсте водоземца, 10 врста гмизаваца, 30 врста птица и 24 врсте сисара.

Као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте штите се дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене, које имају посебан значај из генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског или другог аспекта. За њих, изузев врста које се штите другим прописима, спроводи се забрана коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити те врсте и њихова станишта, као и предузимање мјера и активности на управљању њиховим популацијама. За бригу о врстама, односно спровођење мјера заштите и управљања спроводе, у оквиру својих надлежности, задужени су имаоци тих врста, а то могу бити управљачи заштићених подручја, корисници шума и шумског земљишта, корисници ловишта и рибарских подручја.

Стручне активности на изради Уредбе, које су почеле 2017. године, водио је Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа  у сарадњи са домаћим експертима. На основу међународно прихваћених стандарда, дефинисани су критеријуми и методологија за одабир и класификацију врста, а потом је услиједио најзахтјевнији дио – прикупљање и обрада података за све таксономске групе. Треба напоменути да се 15 експерата на добровољној основи, укључило у израду Уредбе и уступило своје податке који су резултат вишегодишњег истраживања. Крајем 2018. године прилози са одабраним таксонима и категоријом заштите упућени су Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у процедуру и слиједило је дефинисање одредби Уредбе, њихово усаглашавање и анализа одабраних таксона са свим заинтересованим странама.