051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат Друштвено културног центра у Котор Вароши

Назив пројекта
ПРОЈЕКАТ ДРУШТВЕНО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У КОТОР ВАРОШИ – реконструкција и доградња старе школе
Врста документа
Главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац
Општина Котор Варош
Рад на терену
Јелена Савић, дипл. инж. арх.
Милена Тимотија, дипл. инж. арх.
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх.
Архитектонска фаза
Горан Милојевић, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Јелена Савић,  дипл. инж. арх, сарадник
Милена Тимотија, дипл. инж. арх, сарадник
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх, сарадник
Конструктивна фаза
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Електро-фаза
Дарко Клак, дипл. инж. електротехнике
Хидро-фаза
Михајло Ружић, дипл. инж. грађ.
Машинска фаза
Синиша Ђуђић, дипл. инж. маш.
Година израде пројекта
2010/2011.
Период реализације

Народна основна школа у Котор Вароши, предвиђена за адаптацију у вишефункционални Друштвено-културни центар, изграђена је 1901/02. године. Како казује архивска документација, објекат је пројектован 1897. године, у Грађевинском одјељењу Земаљске владе, као зграда масивног склопа, са каменим темељима и зидовима од опеке, симетричне диспозиције.

На захтјев Општине Котор Варош, а у складу са Пројектним задатком који је Инвеститор дефинисао, приступило се изради пројекта санације објекта, његове рестаурације и и адаптације у општински друштвено-културни центар. Како је грађевина у режиму претходне заштите, пројекат је урађен у складу са важећом законском регулативом из области заштите културних добара. При изради пројектне документације коришћена је расположива информационо-документациона основа о аутентичном изгледу објекта и до сада спроведеним радовима на санацији и адаптацији, као и подаци прикупљени снимањем постојећег стања. Пројекат обухвата све неопходне грађевинско-занатске и инсталатерске захвате на оспособљавању објекта за поновно коришћење са новом намјеном. У складу са вриједностима и првобитном, образовном намјеном грађевине, те потребама наручиоца, одређена је будућа намјена објекта.