051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Строгог резервата природе „Прашума Јањ“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Строгог резервата природе „Прашума Јањ“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2012.

Основна вриједност је у томе што су то нетакнути, очувани и јединствени шумски еко­системи. To je подручје неизмјењених природних одлика, са репрезентативним еко­системима, нами­јењено је искључиво очувању изворне природе, еколошке ра­в­­но­те­же, али и научним истра­живањима којима се не нарушавају основна обиљежја и ври­је­д­ности, праћењу појава и про­цеса у природи, као и образовању које не угрожава сло­бо­дно одвијање природних процеса. На овим просторима мало је очуваних природних шума букве, јеле и смрче, а поготово шума прашумског карактера. Република Српска има три прашумска резервата.

Дјело­вањем човјека у Европи су гото­во потпуно ишчезли прашумски екосистеми. Прашумски резервати су национални ка­питал и треба их чувати и одржавати, детаљно проучавати и из тога извући закључке који ће унапредити шумарску науку. Наше прашуме треба да буду стал­на брига свих стручних институција, удружења и шире јавности.