051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Ваганска пећина“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Ваганска пећина“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2011.

Подземни хоризонтални облик карстног рељефа, који има неколико нивоа. По концен­тра­ци­ји и разноврсности  пећинског накита Ваганска пећина је један од најзначајнијих под­зем­них објекта Републике Српске. Пећина је богата са атрактивним пећинским накитом ко­ји чине масивни облици пећинских стубова, сталагмити, сталактити и разнобојни саливи ко­ји испуњавају највећим дијелом све дворане и канале пећине.

Пећина је истовремено и станиште неколико врста слијепих мишева: Barbastella barbastel­lus, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus i Rhinolpphus ferrumequinum.