051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Парк шуме „Слатина“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Парк шуме „Слатина“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2016.

Парк шума «Слатина» представља комбинацију природне и створене вриједности. Већи дио комплекса чини природна састојина букве и храста китњака, а мањи дио је вјештачки формирана састојина црног бора.

Карактеришу је очувани шумски екосистеми, великa пејзажнa вриједност, повољне морфолошке каратеристике терена које омогућавају коришћење порстора у сврху одмора и рекреације, богатсво хидрологије, богатство рељефа, атрактивност ширег и ужег подручја, лака доступност.

Предметна парк шума представља оазу мира, окружену насељима и самим бањским комплексом који из године у годину биљежи пораст броја корисника из земље и иностранства.

Парк шума «Слатина» представља идеално мјесто за одмор и рекреацију, како за локално становништво тако и за кориснике бање, те га је као таквог потребно очувати.