051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Парка природе „Цицељ“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Парка природе „Цицељ“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2018.

Oчувано природно подручје, са изузетним флористичким диверзитетом и богатством исконских пејзажа разасутих на богатој мрежи геомoрфологије и хидрологије, основна су обиљежја подручја Цицеља, која га свакако сврставају у подручје веома привлачно за научна истраживања, спорт, рекреацију, туризам, и др., како на локалном тако и на регионалном нивоу.

Посебне геолошке вриједности у Парку природе „Цицељ“ представљају Орловица (Орловачке стијене) и седрене формације. Овдје треба нагласити и изузетну разноликост геолошких подлога које су условиле и изузетан флористички диверзитет.

Узвишење Орловица је изграђено од вулканских стијена које нису честa појaвa код нaс, a сaмо тијело Орловице је дрaстично одудaрa од окружењa.

Дијелови седрене терaсе на којима је смјештен и град Чајниче допиру у обухвaт Пaркa, између мaгистрaлног путa и токa Јaњине. Седриштa предстaвљaју еколошки посебнa и вриједнa, a просторно веомa огрaниченa стaништa, те су свакако посебна вриједност и овога подручја.

Од хидролошких вриједности издвајају се Врело Цицељ, Хлaднa водa и Тројан вода.

Кад је ријеч о флористичким вриједностима прво треба издвојити број идентификованих таксона који износи 513, што указује на висок флористички диверзитет овога подручја. Од тога су 43 таксона регионално или глобално ријетке врсте васкуларне флоре који заслужују посебну пажњу у будућем заштићеном подручју.

Од укупног броја идентификованих таксона, шест таксона (Dianthus giganteus subsp. croaticus (Borbás) Tutin, Iris reichenbachii Heuff., Knautia sarajevensis (Beck) Szabó, Pedicularis heterodonta Pančić, Scrophularia bosniaca Beck и Silene sendtneri Boiss. ) је ендемично и један субендемичан (Daphne blagayana Freyer).

У обухвату парка идентификовано је 27 таксона који се налазе на Уредби о црвеној листи заштићених врста Републике Српске. То су следећи таксони:  Asperula taurina L., Asphodelus albus Mill., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Cardamine acris Griseb., Carex echinata Murray, Cephalanthera rubra (L.) Rich., Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Daphne blagayana Freyer, Dianthus giganteus subsp. croaticus (Borbás) Tutin, Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Ilex aquifolium L., Iris reichenbachii Heuff Heuff, Knautia sarajevensis (Beck) Szabó, Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., Orchis mascula (L.) L., Orchis ustulata L., Pedicularis heterodonta Pančić, Pyrola rotundifolia L., Scrophularia bosniaca Beck, Jovibarba heuffelii (Schott) Á. Löve, Silene sendtneri Boiss., Taxus baccata L., Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., Thymus praecox subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Jalasи Traunsteinera globosa (L.) Rchb.)