051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Парка природе „Јаворина“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Парка природе „Јаворина“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2009., 2015.

Парк природе „Јаворина“ обухвата подручје које карактерише разноврсна  ге­ологија, хидро­геологија, хидрологија,  педологија, флора, фауна и вегетација.

Основна вриједност овог подручја се огледа кроз изузетну биолошку разно­вр­с­ност која се испољава кроз флористичке, вегетацијске, фаунистичке и екоси­ст­е­­м­ске вриједности.

Васкуларна флора обухватa 1.106 такса из одјељка Pteridophyta и Spermatophyta, док одје­љак маховина Bryophyta обухвата 138 такса. Од укупног броја врста Бо­­­сне и Херцеговине, на  подручју Јахорине расте око 24.23 одсто врста. Посебан зна­ч­ај диверзитету флоре дају врсте ендемичног (Knautia sarajevoensis, Hypo­che­ris illy­rica, Knautia sarajevoensis, Crepis dinarica, Potentilla montenegrina, Pa­n­čićia serbica и друге) и реликтног карактера (Acer heldreichii subsp. visianii, Ar­cto­staphylos uvaursi, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea, Betula pubes­c­ens и друге). На раз­ли­читим стаништима која су се формирала на врховима и њи­­ховим пади­на­ма уто­чи­ште је нашло више око 12.92  одсто ендемичних врста,  што је око 31.77 одсто укуп­н­ог броја ендемичних врста Босне и Херцеговине.

Са флористичког и екосистемског биодиверзитета као посебну вриједност тре­ба ис­таћи заједницу субалпске шуме  букве и планинског јавора Acer heldreichi su­­b­sp. visiiani. Та врста и њена заједница су ендемске и реликтне на  Балкан­ск­ом  полуострву.

Вегетацијски диверзитет се огледа у постојању 55 различитих асоцијација које су распоређене у 14 класа, 18  редова,  29 свеза и 10 подсвеза.

Фауна кичмењака Јахорине је веома разноврсна и саставни је дио многобројних еко­си­сте­ма. Специфичност инсектске групе Carbidae се огледа кроз присуство бројних енде­ми­ч­них фо­р­­ми ко­је чине 35 одсто фауне карабида Ја­хо­рине. Ихтиофауна се карактерише ма­лим бројем вр­с­­та међу којима је посе­б­но значајна поточна пастрмка (Salmo trutta). Класа во­до­зе­ма­ца обу­х­вата пет врста, пет родова и четири фамилије; класа гмизаваца представљена са шест врс­та, три ро­­да и двије поро­ди­це. Орни­тофауна обухвата 104 врсте, 66 родва и 31 породи­цу, од ко­јих је гњез­­­да­­ри­­ца ста­нари­ца 45, гњездарица селица 25 врста. Териофауна је пред­став­ље­на са 38 врста, 23 ро­да и 12 породица.

Споменичко насљеђе Јахорине, као одраз духовности и трагова живљења ста­но­в­ни­штва, огледа се у постојању: археолошких налазишта, некропола из раз­ли­читих историјских пе­ри­ода, гробља, градитељског насљеђа: објекти народ­н­ог градитељства и градитељско нас­љеђе из периода аустроугарске окупа­ције те споменици у вези са догађајима из II свјетског рата.