051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Елабората „Услови чувања, одржавања и коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату регулационог плана, односно концесионих граница Рударско-енергетског комплекса „Станари“

Назив пројекта Израда Елабората „Услови чувања, одржавања и коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату регулационог плана, односно концесионих граница Рударско-енергетског комплекса „Станари“
Врста документа Елаборат
Циљ пројекта Очување и ублажавање негативних посљедица активности
Година израде 2009.

Иако у обухвату Регулационог плана нису евидентирани објекти природног насљеђа, истраживањем задатог простора утврдили смо да то подручје са ширим окружењем има своје природне вриједности које се огледају у богатству биљног и животињског свијета, великом броју сталних и повремених водотока, питомих пејзажа….., па мјере заштите, односно смјернице подразумјевају усклађивање будућих активности са очувањем природног оквира (окружење које није планирано за експлоатацију)  и поступка ревитализације  подручја.