051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Елабората „Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату регулационог плана за изградњу аутопута на коридору V c“ (ЛОТ 1,2 и 3)

Назив пројекта Израда Елабората „Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату регулационог плана за изградњу аутопута на коридору V c“ (ЛОТ 1,2 и 3)
Врста документа Елаборат
Циљ пројекта Очување и ублажавање негативних посљедица активности
Година израде 2009.

Све веће и разноврсније потребе човјека за располагањем простором, као и све веће потребе за искоришћавањем разноврсних сировина и ре­сурса која могу да се нађу у природи, тражи истовремено и одговоре на питања како и докле се могу искоришћавати природна добра а да то не иде на уштрб будуће егзистенције човјека. Због тога заштита природе мора да буде примарни оквир просторног уређења, што значи да се просторно-планском документацијом кроз валоризационе основе природног насљеђа јасно треба да утврде мјере заштите и одреде зоне заштите за заштиту свих природних вриједности.

Иако у обухвату Регулационог плана нису евидентирани објекти природног насљеђа истраживањем простора кроз који пролази траса аутопута утврдили смо да то подручје има своје природне вриједности које се огледају у богатству биљног и животињског свијета, великом броју водотока, питомих пејзажа…, па мјере заштите, односно смјернице подразумјевају усклађивање будућих активности на изградњи аутопута – коридор Vc са очувањем природног склопа и његових елемената: очување ријеке Босне, њених притока и приобаља, очување флоре и вегетације, очување фауне и очување пејзажа.