051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Елабората “Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату Плана парцелације за изградњу аутопута Бањалука-Добој”

Назив пројекта Израда Елабората “Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату Плана парцелације за изградњу аутопута Бањалука-Добој”
Врста документа Елаборат
Циљ пројекта Очување и ублажавање негативних посљедица активности
Година израде 2012.

Циљ елабората “Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату Плана парцелације за изградњу аутопута Бањалука-Добој” је евидентирање природних вриједности, процјена утицаја пројекта на природу, давање смјерница за очување природног оквира и налажење модалитета за ревитализацију природе природним процесима и препорученим мјерама. У изради Елабората Завод је користио резултате Студије утицаја на животну средину коју је израдио Институт ТЕЗ из Бањалуке, доступне стручне и научне документације и литературе, те податке прикупљене у рекогносцирању и истраживању терена у обухвату плана парцелације, али и ширег окружења, како бисмо дошли до сазнања како да се на најбољи начин ублаже поремећаји у природи који ће да настану изградњом аутопута Бањалука – Добој.

Иако у обухвату Плана парцелације нису евидентирани објекти природног насљеђа, истраживањем простора кроз који пролази траса аутопута утврдили смо да то подручје има своје природне вриједности које се огледају у богатству биљног и животињског свијета, великом броју водотока, питомих пејзажа, па мјере заштите, односно смјернице подразумјевају усклађивање будућих активности на изградњи аутопута Бањалука-Добој са очувањем природног склопа и његових елемената.