051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Приступ информацијама

На основу члана 20. став 1. тачка а) Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/01), директор Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, доноси:

Водич за приступ информацијама

I

Информације које су под контролом Републичког завода за заштиту културно - историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод), евидентиране су у индекс-регистру и доступне су свим заинтересованим правним и физичким лицима (у даљем тексту: Корисник информација), под условима утврђеним важећим прописима.

II

Завод  даје информације на основу писменог захтјева за приступ информацијама (у даљем тексту: Захтјев), чији образац је у прилогу овог водича.

III

По пријему Захтјева, директор Завода или лице које он овласти (у даљем тексту: Овлаштено лице Завода), разматра исти и уколико утврди да не постоје законом предвиђени изузеци као разлози за његово одбијање, одобрава приступ информацијама.

IV

1) У случају да Овлаштено лице Завода утврди да постоје изузеци утврђени важећим прописима, директор Завода доноси рјешење којим одбија приступ информацијама.
2) На рјешење из претходне подтачке може се уложити приговор директору Завода у року од осам дана од дана његовог пријема.

V

По добијању одобрења за приступ информацијама, Корисник информација може извршити увид у тражене информације и копирање истих о властитом трошку, уз писмену најаву најмање пет дана раније, у просторијама Завода у току радног времена.

VI

У случају да Корисник информација у свом раду или публикацији користи информације које су под контролом Завода, дужан је да то назначи и један примјерак истих достави Заводу.