051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Поступак заштите нових подручја, претходна заштита и поступак укидања заштите

Поступак заштите нових подручја

Поступак проглашавања заштићених подручја прописан је члановима 60-66. те чланом 15. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14). Заштићено подручје, у зависности од категорије, проглашава Народна скупштина Републике Српске, Влада Републике Српске или Скупштина јединице локалне самоуправе. Национални парк проглашава Народна скупштина, Влада на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију проглашава строге и посебне резервате природе, заштићено станиште и заштићене пејзаже док Скупштина јединице локалне самоуправе, уз сагласност Владе, проглашава споменик природе и заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса.

Акт о проглашењу заштићеног подручја доноси се на основу Студије, којом се утврђују вриједности подручја које се предлаже за заштиту и начин управљања подручјем. Студију израђује Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа на захтјев надлежног Министарства или јединице локалне самоуправе. По потреби, може се ангажовати стручна помоћ домаћих или међународних експерата и стручних организација.

Преглед израђених студија Завода

 

Студија садржи:

Образложење приједлога за покретање поступка заштите
Детаљан опис обиљежја и вриједности подручја које се штити
Оцјену стања подручја
Приједлог категорије и режима заштите (зона заштите)
Картографски приказ са уцртаним границама на основу увида у јевне евиденције о непокретностима
Концепт заштите, унапређивања и одрживог развоја подручја
Начин управљања
Права и обавезе субјеката у заштићеном подручју

 

Приједлог Акта о заштити припрема орган надлежан за проглашење заштићеног подручја (Народна скупштина, Влада, Скупштина јединице локалне самоуправе). Овај приједлог, заједно са Студијом и комплетном картографском документацијом ставља се на јавни увид у трајању од 30 дана. Орган надлежан за проглашење заштићеног подручја дужан је да размотри поднесене примједбе и изврши оцјену њихове оправданости.

Поступак претходне заштите

Подручје за које је покренут поступак проглашавања заштићеног природног добра, а за које утврђени подаци јасно указују да подручје има својство заштићеног подручја и подручје за које се, на основу стручног мишљења Завода, утврди да постоји опасност да ће бити озбиљно нарушено или уништено уколико се не предузму мјере заштите јесте подручје за које се проглашава претходна заштита. Претходна заштита је заштита подручја која траје до доношења Акта о заштити и не може бити дужа од 2 године од дана доношења рјешења о претходној заштити. Рјешење о претходној заштити доноси Влада Републике Српске на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и по претходно прибављеним мишљењима надлежних министарстава, Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, а по потреби и стручних организација, института и универзитета.

Поступак укидања заштите

Ако заштићено подручје изгуби вриједности због којих је заштићено, Републички завод за заштиту културно-историјског и прирдног насљеђа предлаже доношење акта о престанку важења Акта о заштити органу који је донио акт. Орган је дужан да у року од 6 мјесеци донесе акт о престанку заштите и достави га Заводу ради брисања из Регистра заштићених природних добара.