051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Информациони систем заштите природе

Информациони систем заштите природе Републике Српске (ИСЗП-РС) чине информације о природном (биолошком и геолошком) насљеђу Републике Српске у форми база података, апликативних рјешења и WEB сервиса. ИСЗП-РС је намијењен за прикупљање, чување, одржавање и дијељење података.

Законско упориште за успостављање ИСЗП-РС је у члану 92. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/14) у којем стоји: „Успоставља се Информациони систем за заштиту природе и праћење стања“. Према истом члану, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (РЗЗЗ КИПН) „врши праћење стања, односно прикупља, обрађује и обједињује податке о стању природе, израђује извјештаје и ажурира податке за Информациони систем заштите природе“. Подаци ИСЗП-РС чине саставни дио јединственог просторно-информационог система Републике Српске.

Информациони систем заштите природе замишљен је као портал (E-PRIRODA RS), односно почетна страница на којoj ће бити објављени свe базе података и WEB сервиси у форми различитих модула (заштићена подручја, заштићене врсте, црвена листа, инвентар објеката геонасљеђа итд.) Сваки дио овог информационог система ће се развијати као посебна апликација и интегрисати у систем или путем заједничке базе или додавањем вањске референце на овај портал.

Годишњи извјештаји о стању природе доступни су на линку Природно насљеђе.