051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Еколошка мрежа НАТУРА 2000

Натура 2000 је еколошка мрежа састављена од подручја важних за очување угрожених врста и станишта Европске уније. Базирана је на двије директиве које представљају основу политике очувања природе Европске уније. То су Директива о стаништима и Директива о птицама. Овим директивама, штити се око 1200 животињских и биљних врста и 230 типова станишта на преко 20% територије Европске уније. Мрежa Натура 2000 састоји се од Посебних подручја заштите – SAC (подручја издвојених на основу Директиве о стаништима) и Подручја посебне заштите за птице – SPA (подручја издвојених на oснoву Директиве о птицама) и тренутно је чини око 30 000 подручја. Циљ Натуре 2000 је обезбиједити дугорочни опстанак и повољне услове највриједнијих и најугроженијих станишта и врста.  Ови циљеви се остварују, између осталог, и усклађивањем са интересима и добробити становништва које живи и обавља активности у издвојеним Натура 2000 подручјима. Подручја за мрежу се одређују према научним критеријумима који су једнаки за све земље.

natura2000 (1)

Директиве

Директива о птицама усвојена је са циљем да заштити све дивље птице и њихова најважнија станишта. Да би се обезбиједила њихова одрживост, Директива забрањује поједине дјелтаности, попут држања или продаје дивљих птица и уводи законске процедуре за регулацију неких активности, као што је лов. Директивом се захтијева да свака земља чланица ЕУ најважнија подручја за више од 190 угрожених врста и све миграторне птице утврди као подручја еколошке мреже Натура 2000, посебно водећи рачуна о мочварним подручјима од међународног значаја.

Директива о стаништима се базира на сличним мјерама заштите као и Директива о птицама, с тим што обухвата већи број врста и типова станишта европске флоре и фауне. У Анексу (Додатку) I налази се листа око 230 типова станишта који захтијевају заштиту кроз одређивање подручја еколошке мреже, а у Анексу (Додатку) II се налази листа око 1000 биљних и животињских врста који такође захтијевају заштиту кроз одређивање подручја. Анекс (Додатак) III садржи листу критеријума за избор подручја Натура 2000. У Анексима (Додацима) IV – VI дефинисане су одредбе за заштиту (строга заштита, мјере заштите/управљања, средства и начин лова, сакупљања, превоза). Директива о стаништима прецизнија је по питању оцјене планова и пројеката који могу имати утицај на врсте и типове станишта.

Директива о птицама Анекси I-VII (енглески језик) .AAДиректива Савјета Европске уније 2009/147/EC о очувању дивљих птица (кодификована верзија Директиве 79/409/ЕЕC са измјенама и допунама)
Директива о стаништима Анекси I-VI (енглески језик)Директива Савјета Европске уније 92/43/ЕЕC о очувању природних станишта и дивље флоре и фауне (консолидована верзија од 1.1.2007. год.)

ПРОЈЕКТИ

Пројекат „Подршка за провођење Директиве о птицама и Директиве о стаништима у БиХ“ 2012.-2015. године

Пројекат под називом, „Подршка за спровођење Директиве о птицама и Директиве о стаништима у БиХ“ је финансиран од стране Владе Шведске и Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини а спровео га је Prospect C&S у конзорцијуму са Eptisa-ом, ELLE и Летонским фондом за природу. У пројекат су биле укључене институције Босне и Херцеговине, Републике Српске, Федерације БиХ и Дистрикта Брчко, међу којима је и Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

Као најважнији резултат пројекта израђена је Листа потенцијалних Натура 2000 подручја са кодовима, површинама, врстама и стаништима. Израђене су Смјернице за припрему Планова управљања за Натура 2000 подручја, те индикативни Планови управљања за три потенцијална Натура 2000 подручја у различитим биогеографским регионима: бару Тишина у континенталном, планину Враница у алпском и планину Орјен-Бијела гора у медитеранском региону. Направљен је и Водич кроз типове станишта БиХ према Директиви о стаништима ЕУ. Анализирана је постојећа законска регулатива са циљем усклађивања одредаба Закона о заштити природе са Директивом о птицама и Директивом о стаништима и израђен је приједлог подзаконских аката као подршка успостављању мреже Натура 2000.

Напомињемо да, у складу са надлежностима у области заштите природе, све радње и активности проистекле из овог пројекта правно дејство на територији Републике Српске имају тек након добијања сагласности Владе Републике Српске.