051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Дјелатност

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је републичка управна организација у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске. Надлежности Завода регулисане су Законом о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр: 115/18).

Завод обавља управне и друге стручне послове који се односе на:

 • одређивање, евиденцију, истраживање и вредновање некретнина, покретних ствари и дијелова природе који уживају претходну заштиту,
 • утврђивање својства добара културно-историјског или природног насљеђа
 • проглашавање добра заштићеним
 • вођење регистара заштићених добара
 • израду пројеката за рестаурацију, реконструкцију и конзервацију културно-историјског и природног насљеђа
 • давање сагласности на стручне елаборате за реконструкцију и рестаураторске радове на заштићеним добрима и њихову адаптацију и ревитализацију
 • израду стручних елабората о заштити и коришћењу добара у поступку израде просторних и урбанистичких планова
 • издавање одобрења за привремено изношење заштићених добара у иностранство
 • издавање одобрења за археолошка и друга истраживања
 • услове за коришћење заштићених добара
 • стручни надзор над радом организација за заштиту
 • издавачку дјелатност, објављивање стручних радова и публикација, популаризацију и промоцију културно-историјског и природног насљеђа
 • координацију и спровођење пројеката
 • стручно усавршавање
 • сарадњу са органима и организацијама из области заштите и корисницима или власницима културних и природних добара
 • организацију полагања стручног испита за рад у дјелатности заштите културно-историјског и природног насљеђа
 • друге послове утврђене важећим прописима

Активности Завода су финансиране из буџета Републике Српске. Завод се укључио у обиљежавање бројних манифестација и има сталну сарадњу са одговарајућим институцијама у области заштите и очувања насљеђа, на локалном, регионалном и међународном нивоу.