Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату Плана парцелације за изградњу аутопута Бањалука-Добој; 2012.

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив документа                                      

Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите

простора у обухвату Плана парцелације за изградњу аутопута Бањалука-Добој

Врста документа Елаборат
Година израде 2012.
Акт о заштити                   
Не постоји за ову врсту докумената

 

У фебруару 2012. године Завод је завршио израду елабората "Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату Плана парцелације за изградњу аутопута Бањалука-Добој". Циљ Елабората је евидентирање природних вриједности, процјена утицаја пројекта на природу, давање смјерница за очување природног оквира и налажење модалитета за ревитализацију природе природним процесима и препорученим мјерама. У изради Елабората Завод је користио резултате Студије утицаја на животну средину коју је израдио Институт ТЕЗ из Бањалуке, доступне стручне и научне документације и литературе, те податке прикупљене у рекогносцирању и истраживању терена у обухвату плана парцелације, али и ширег окружења, како бисмо дощли до сазнања како да се на најбољи начин ублаже поремећаји у природи који ће да настану изградњом аутопута Бањалука – Добој.

Иако у обухвату Плана парцелације нису евидентирани објекти природног насљеђа, истраживањем простора кроз који пролази траса аутопута утврдили смо да то подручје има своје природне вриједности које се огледају у богатству биљног и животињског свијета, великом броју водотока, питомих пејзажа..., па мјере заштите, односно смјернице подразумјевају усклађивање будућих активности на изградњи аутопута Бањалука-Добој са очувањем природног склопа и његових елемената:

- очување ријека Врбас, Укрина, Босна њихових притока и приобаља

- очување флоре и вегетације

- очување фауне

- очување пејзажа.

Uslovi_bl-doboj
bl-doboj

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije