Уношење алохтоних врста и реинтродукција дивљих врста

ПДФШтампаЕл. пошта

 

УНОШЕЊЕ АЛОХТОНИХ ВРСТА

У складу са чланом 37. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14) није дозвољено уношење алохтоних дивљих врста и њихових хибрида у слободну природу на подручју Републике Српске. Изузетно, може се дозволити уношење, уз достављање научних и стручних доказа са гледишта заштите природе и одрживог управљања, односно ако се уношењем не угрожава природно станиште аутохтоних дивљих врста. Ову дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС на основу стручног мишљења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

Алохтоне дивље врсте које уношењем и/или ширењем угрожавају друге врсте и укупну биолошку разноврсност  Министарство проглашава инвазивним на основу приједлога Завода и других стручних и научних институција, а по претходно прибављеном мишљењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Доносе се мјере контроле и сузбијања инвазивних врста.

 

РЕИНТРОДУКЦИЈА ДИВЉИХ ВРСТА

Реинтродукција дивљих врста у слободну природу може се вршити на основу дозволе уз коју је потребно доставити програм реинтродукције. Овај програм израђује Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у сарадњи са научним и стручним институцијама и на основу спроведених истраживања, док дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС уз претходно прибављено мишљење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

Пројекат реинтродукције бјелоглавог супа (Gyps fulvus)

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у сарадњи са Невладином организацијом „Јужњачко плаво небо“ из Требиња и надлежним институцијама из Србије спроводи пројекат реинтродукције бјелоглавог супа у Поповом пољу, на подручју града Требиња. 

У склопу пројекта, уз финансијску помоћ Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске изграђен је Центар за реинтродукцију у селу Седлари у Поповом пољу на мјесту некадашње колоније бјелоглавог супа. Бјелоглави суп је заштићена врста, која је од ратних дешавања почетком деведесетих година прошлог вијека исчезла са простора Републике Српске и Босне и Херцеговине. Пројектом је планирано насељавање више јединки бјелоглавог супа које ће бити обезбијеђене из Резервата природе „Увац“, у сарадњи са надлежним институцијама из Србије.  Центар за реинтродукцију служи за прихват птица и адаптацију на нову средину прије пуштања у природу. Формирањем хранилишта било би омогућено трајно насељавање и гнијежђење ове врсте на подручју некадашњег станишта и спонтано ширење популације.

Истовремено са активностима на изградњи Центра за реинтродукцију, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске је покренуо иницијативу за законску заштиту овог подручја. Припремљена је Студија за проглашење заштићеног подручја која ће бити прослијеђена надлежном Министарству у Влади Републике Српске.

фото: центар за реинтриодукцију у селу Седлари

izvedeno stanje


П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150