Категорије заштићених подручја

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Законом о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14) утврђено је 7 категорија заштићених подручја. Категорије заштићених подручја су у великој мјери усклађене са категоризацијом Међународне уније за заштиту природе (International Union of the conservation of Nature ‒ IUCN). У Табели доносимо преглед категорија, одговарајућу IUCN категорију, дефиницију и ниво проглашења за сваку од категорија.

 

Табела - Категорије заштићених подручја

КАТЕГОРИЈА
IUCN КАТЕГОРИЈА ДЕФИНИЦИЈА ПРОГЛАШАВА
1) строги резерват природе I a

Подручје неизмијењених природних карактеристика са репрезентативним природним еко-системима, намијењен искључиво за очување изворне природе, генетичких ресурса, еколошке равнотеже,праћење природних појава и процеса, научна истраживања којима се не нарушавају природна обиљежја, вриједности,појаве и процеси.

Влада РС

2) посебни резерват природе

I b

Посебни резерват природе је подручје са неизмијењеном или незнатно измијењеном природом од нарочитог значаја збогјединствености, ријеткости или репрезентативности, а које обухвата станиште угрожене дивљеврсте биљака, животиња и гљива, без насеља или са ријетким насељима у којима човјек живи усклађено са природом, намијењено очувању постојећих природних одлика, генетичких ресурса, еколошке равнотеже, праћењу природних појава и процеса, научним истраживањима и образовању, контролисаним посјетама и очувању традиционалног начина живота.

Влада РС

3) национални парк

II
 Национални парк је подручје са већим бројем разноврсних природних екосистема, истакнутих пејзажних карактеристика и културног насљеђа у којем човјек живи усклађено са природом, намијењено очувању постојећих природних вриједности и ресурса, укупне пејзажне, геолошке и биолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја.

Народна скупштина РС

4) споменик природе

III

Мања, неизмијењена или дјелимично измијењена природна просторна цјелина, објекат или појава, физички јасно изражен, препознатљив и јединствен, репрезентативних, геоморфолошких, геолошких, хидрографских, ботаничких и других обиљежја, као и људским радом формирана ботаничка вриједност од научног, естетског, културног или образовног значаја.

Скупштина јединице локалне самоуправе*

5) заштићено станиште

IV

Подручје које обухвата један или више типова природних станишта значајних за очување једне или више популација дивљих врста и њихових заједница.

Влада РС

6) заштићени пејзажи

1) заштићени природн пејзаж,

2) заштићени културни пејзаж,

3) парк природе

V

Заштићени природни пејзаж - подручје значајне биолошко-еколошке и естетске вриједности, гдје традиционалан начин живота локалног становништва није битније нарушио природу и природне еко-системе.


Заштићени културни пејзаж - подручје значајне пејзажне, естетске и културно-историјске вриједности, које се током времена развијало као резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног становништва.


Парк природе - подручје добро очуваних природних вриједности са претежно очуваним природним екосистемима и живописним пејзажима, намијењено очувању укупне геолошке, биолошке и пејзажне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих дјелатности усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја.

Влада РС

7) заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса        

1) парк шума,

2) објекти обликоване природе

VI

Заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса - подручје намијењено очувању екосистема и станишта, а упоредо с тим и пратећих културних вриједности и традиционалних начина управљања природним ресурсима.

Парк шума - природна или сађена шума, веће пејзажне вриједности, намијењена за одмор и рекреацију, у којој су допуштене само оне активности и радње чија је сврха њено одржавање или уређење.

Објекат обликоване природе је вјештачки обликован простор (перивој, ботанички врт, арборетум, градски парк, дрворед, као и други облици вртног и парковског обликовања), односно појединачно стабло или група стабала, који има естетску, стилску, умјетничку, културно-историјску, еколошку или научну вриједност.

Скупштина јединице локалне самоуправе*

* Ако се ради о подручју од изузетног, односно републичког значаја и ако надлежни органи не прогласе заштићено подручје, акт о проглашењу заштићеног подручја доноси Влада на приједлог надлежног Министарства;

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150